ស៊េរីបំពង់អ៊ីសូឡង់សុញ្ញកាស

  • Vacuum Insulated Pipe Series

    ស៊េរីបំពង់អ៊ីសូឡង់សុញ្ញកាស

    Vacuum Insulated Pipe (VI Piping) ឈ្មោះ Vacuum Jacketed Pipe (VJ Piping) ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការផ្ទេរអុកស៊ីសែនរាវ អាសូតរាវ អាហ្គុនរាវ អ៊ីដ្រូសែនរាវ អេលីយ៉ូមរាវ LEG និង LNG ជាការជំនួសដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ៊ីសូឡង់បំពង់ធម្មតា។