វិញ្ញាបនបត្រ

ISO9001 Quality Management System Certification Certificate

វិញ្ញាបនប័ត្រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព ISO9001

ASME Certificate of Authorization

វិញ្ញាបនបត្រនៃការអនុញ្ញាត ASME

CE Certificate of Compliance

វិញ្ញាបនប័ត្រនៃការអនុលោមតាម CE