ប្រព័ន្ធបូមធូលីថាមវន្ត

  • Dynamic Vacuum Pump System

    ប្រព័ន្ធបូមធូលីថាមវន្ត

    Vacuum Jacketed Piping អាចត្រូវបានបែងចែកទៅជា Dynamic និង Static VJបំពង់។បំពង់បូមធូលី Static Vacuum Jacketed Piping ត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅក្នុងរោងចក្រផលិត។Dynamic Vacuum Jacketed Piping ដាក់ឧបករណ៍បូមធូលីនៅលើទីតាំង នៅសល់នៃការជួបប្រជុំគ្នា និងដំណើរការដំណើរការនៅតែស្ថិតក្នុងរោងចក្រផលិតនៅឡើយ។